مطالعه موردی در خاک لاتریتی


بررسی ارتباط بین شاخص سطح برگ و میزان ترسیب کربن در خاک ,

در عمق اول خاک میزان ترسیب کربن در خاک در توده خالص بلوط به مقدار 8/92 تن در , مطالعه موردی .

بررسی قیمت

فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی مطالعه ,

فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی مطالعه موردی سرآب حوضه آبی زاینده رود

بررسی قیمت

اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آمیخته مطالعه موردی ,

اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آمیخته مطالعه موردی جنگل شصت کلاته مقاله 9، دوره 10 .

بررسی قیمت

مطالعه موردی معدن مس میدوک با تکیه بر تراکم عناصر سنگین در ,

مطالعه موردی معدن مس میدوک با تکیه بر تراکم عناصر سنگین در خاک و گیاهان منطقه مقاله 3، دوره .

بررسی قیمت

ارزیابی سیستم های اگروفارستری با تاکید بر حفاظت خاک ,

کارایی این سیستم 173 ها برای کنترل فرسایش خاک در صورتی که شباهت , بر حفاظت خاک مطالعه موردی .

بررسی قیمت

بررسی رابطه عناصر اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع استان هرمزگان ,

گونه Gymnocarpus decander یکی از گونه های مهم در مراتع , مطالعه موردی , حفاظت خاک و تولید .

بررسی قیمت

بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک مطالعة ,

نتایج نشان می 173 دهد که کاربری 173 های مختلف در منطقة مورد مطالعه نه , خاک مطالعة موردی .

بررسی قیمت

پیش بینی تبخیر

در این تحقیق، کاربرد سری های زمانی مختلف همچون ar و arma در , آب و خاک نوع , مطالعه موردی .

بررسی قیمت

مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و ,

برای انجام تحقیق، از خاک دو , و پتاسیم خاک داشته اما در مورد , مورد مطالعه .

بررسی قیمت

تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی ,

در حالی که تعریف جامع و کاملی برای آن ارائه , مجله ی تحقیقات آب و خاک , مطالعه موردی .

بررسی قیمت

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی

منطقه مورد مطالعه در بين عرض هاي جغرافيائي طول , مدلسازی فرایند برش خاک در تیلر دوار با .

بررسی قیمت

ارزیابی عملکرد مدل SWAT در برآورد رطوبت خاک مطالعه موردی ,

ارزیابی عملکرد مدل swat در برآورد رطوبت خاک مطالعه موردی حوضه آبریز نومل

بررسی قیمت

بررسی اثر ویژگیهای خاک و عوامل فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی ,

در طول هر ترانسکت , بررسی اثر ویژگیهای خاک و عوامل فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی مطالعه موردی .

بررسی قیمت

تغییرات فعالیت آنزیم 172 های دهیدروژناز و اوره 172 آز و برخی ویژگی ,

تغییرات فعالیت آنزیم 172 های دهیدروژناز و اوره 172 آز و برخی ویژگی 172 های شیمیایی خاک در مراحل مختلف .

بررسی قیمت

بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی

روانگرایی یکی از پدیده 172 های مخرب در خاک 172 ها و سازه 172 های خاکی می , مطالعه موردی سد شوریجه .

بررسی قیمت

نشریه حفاظت منابع آب و خاک علمی

برای دسترسی به جداول ارزیابی ضریب تأثیر نشریه حفاظت منابع آب و خاک در , خاک مطالعه موردی .

بررسی قیمت

کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک مطالعه موردی

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی قیمت

بررسی روند تغییرات دما با در نظر گرفتن ضریب هارست مطالعه ,

در این مطالعه، روند درجه حرارت هوای استان آذربایجان , آب و خاک نوع , مطالعه موردی .

بررسی قیمت

بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو رویشگاه ,

بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو رویشگاه مرتعی مطالعه موردی مراتع ییلاقی آغ .

بررسی قیمت

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های ,

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی .

بررسی قیمت

ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در خاک کشاورزی منطقه سر پل ,

ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در خاک کشاورزیمنطقه سر پل ذهاب کرمانشاه مطالعه موردی .

بررسی قیمت

تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و ,

تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی پارک جنگلی .

بررسی قیمت

پاد تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های ,

تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های زیر زمینی با مطالعه موردی مقطع نعل اسبی .

بررسی قیمت

تعیین تراکم ساختمانی بهینه در محلات حاشیه نشین با ملاحظات ,

تعیین تراکم ساختمانی بهینه در محلات حاشیه نشین با ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، مطالعه موردی .

بررسی قیمت

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده ,

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش vs مطالعه موردی شهر اردبیل

بررسی قیمت

مقاله استفاده از روش میخکوبی خاک در پایدارسازی دیوارهای ,

مقاله استفاده از روش میخکوبی خاک در پایدارسازی دیوارهای گودبرداری های عمیق- مطالعه موردی

بررسی قیمت

منشأیابی ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجندة AVHRR ,

در این راستا با , مطالعة موردی , این طوفان 173 ها حجم عظیمی از ذرات خاک را جابه 173 جا کرده و .

بررسی قیمت

اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار مطالعه موردی رشت

اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار مطالعه موردی رشت مقاله 6، دوره 5، شماره 1 - شماره .

بررسی قیمت

ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفران مطالعه موردی سرایان

بیشتر کشاورزان کاشت زعفران در خاک دارای بافت متوسط 84 درصد کشاورزان , مطالعه موردی .

بررسی قیمت

بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی ,

بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک مطالعه موردی دره شهداء استان .

بررسی قیمت